vrijdag, 27 februari 1976

Jaarvergadering HCAW: Marathonzitting

BUSSUM — De jaarvergadering van ORWO-HCAW, die dinsdagavond werd gehouden ging door tot ver na het middernachtelijk uur. Er moesten 22 agendapunten worden „doorgenomen". Waar de leden van de Bussumse honkbalclub de minste moeite mee hadden was de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Hans Krijnen, reeds vice-voorzitter, werd bij acclamatie tot praeses gekozen in de plaats van Wim Boin, die eerder te kennen had gegeven zijn „zetel" aan een jongere te willen afstaan. Dat is dan ook gebeurd, want de nieuwe voorzitter is 40 jaar, terwijl Boin de zes (kruisjes achter de rug heeft.

Dat het een marathonzitting zou worden stond bij voorbaat al vast, want toen de voorzittershamer werd verwisseld, waren de kleine uurtjes reeds in zicht. Er moesten daarna nog dertien punten worden afgewerkt.

Jaarstukken

Op de onderscheidende jaarverslagen, die overigens ai in het lijfblad Slagwijdte uit en te na waren vermeld werd het commentaar geopend. De op of aanmerkingen al dan niet terecht werden uitgesponnen en het ene woord haalde het andere uit.

Penningmeester Gerard Bus kreeg het meeste werk te verzetten, want als vanouds hebben de HCAW-leden de ijzers in het vuur als het om de centjes gaat. Carel van Joolen zag de kosten voor honkbal en softbal graag gesplitst. „Dan weet je tenminste waar je aan toe bent".

De contributie-aanpassing in de begrotingsbehandeling vergde de meeste tijd. Het kwam in het kort hierop neer, dat men voor de senioren geen verhoging wilde aanbrengen, maar Gerard Bus zocht het meer in vermindering van de reiskosten. Er werd tenslotte een modus gevonden om bepaalde richtlijnen voor onkostenvergoeding te geven. Voor het vlaggeschip braken de vele aanwezige leden een lans.

Verkiezing

Nadat Wim Boin de hamer aan Hans Krijnen had overgedragen, volgde eindelijk de pauze en daarna moesten in eerste instantie nieuwe De heren van Proosdij, Spermon en Snakenborg stelden zich beschikbaar.

Ex-voorzitter Wim Boin zal op zekere hoogte ORWO-HCAW blijven dienen. Hij blijft nog de contacten onderhouden met de Honkbalbond en de Sponsor.

bestuursleden worden gekozen. Nico van Thienen en Herman Thomas, herkiesbaar, konden aan een volgende zittingsperiode beginnen, maar Theo Bakker haalde het niet. Henk Wessels en Jan Kort werden nu gekozen. Toon Hageman werd als vicevoorzitter benoemd en binnenkort zal er een verdere taakverdeling worden bekend gemaakt

Commissies

De benoeming van de verschillende commissies kostte minder hoofdbrekens. Hier was sprake van het inzetten van die eindsprint.

Tenslotte voor de financiën een verheugende zaak was het opnieuw instellen van de toto-lottocommissie.